Internet of Things

The term IoT, or the Internet of Things initially arose to describe all Things connected to the internet. The term has now expanded to define all objects that simply “talk” to each other. This network of things is able to exchange data with producers, users and/or other connected devices. Klik hier om tekst in te voeren.IoT offers the opportunity to gather data on a wider and grander scale. Consumers know it as a way to gain insight into their fitness and home appliances. Production companies use it to monitor their product lines and logistics to increase efficiency and reduce waste. IoT is everywhere. In 2019, the amount of actively connected devices has reached 9.5 billion, making the Internet of Things a full-fledged mature technology.

The age of ubiquitous computing

Following the age of mobile computing, the age of ubiquitous computing has begun. The age, also known as Pervasive Computing, is the growing trend of embedding computational capability into everyday objects. It enables “things” to communicate and perform tasks that minimize the end user’s need to interact with computers as computers. A great example is: you leave the house, the connected thermostat detects your leave and turns down the heating, while you walk towards your car, the key lets the car know to unlock the doors. It enables users to more efficiently walk through life and allows businesses to gather Big amounts of Data to more efficiently tweak their operations.
vacatures

Making big data

The information gathered by these connected sensors is also known as Big Data. As sensors become cheaper and computational power grows, it’s becoming increasingly more interesting to gather many points of data. The use of Machine Learning and Neural Networks is more available due to more easily available Cloud Computing solutions. These techniques are well equipped to connect data points to one another and are able to spot trends. Unique insights emerge when these trends are interpreted and translated using smart algorithms. Insights that can be applied to new services, new applications or even new markets.

Internet of Things for your project

Most of our innovative project challenges <link to case examples> include a requirement for connectivity. We have implemented many different solutions specific to their relative project requirements. Whatever the (specific) needs, Zign Innovations’ team of engineers can meet them. Zign Innovations offers spectrum wide solutions. We house a wide variety of expertise and like to be challenged.

IoT-solutions

At Zign Innovations we have worked with all variety of solutions to develop for the Internet of Things such as Wifi, GSM, Bluetooth, BLE, NB-IOT RF, NRF and Zigbee. Zign Innovations uses in house communication protocols to ensure safe and robust data transmission using for example Protobuf. We can build a Graphical User Interface to ensure you can interpret your data visually or analyze the data using Machine Learning techniques. We can help you to ensure your data is safely stored in a cloud solution and prioritize security to protect your data.

We can ensure your project uses the correct IoT solution for you and if this requires creative alternatives, we will make sure your project gets certified according to standards so it can be made ready for mass production

higo
Higo: View our project cases for examples of IoT-solutions.

Talking about the future

Want to integrate the Internet of Things in your project? Do you want an expert opinion on a redesign or do you want to talk to us about anything else involving IoT.

Internet of Things

De term IoT, of de Internet of Things (internet der dingen), ontstond aanvankelijk om alle dingen te beschrijven die met internet zijn verbonden. De term is nu uitgebreid om alle objecten te definiëren die eenvoudig met elkaar ‘praten’. Dit netwerk van dingen kan gegevens uitwisselen met producenten, gebruikers en / of andere aangesloten apparaten. IoT biedt de mogelijkheid om gegevens op een bredere en grotere schaal te verzamelen. Consumenten kennen het als een manier om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld hun trainingen, maar het stelt productiebedrijven ook in staat om hun productlijnen en logistiek te monitoren om de efficiëntie te verhogen en afval te verminderen. Dus je zou kunnen zeggen dat IoT overal is. In 2019 bedroeg het aantal actief verbonden apparaten 9,5 miljard, waardoor de IoT een volwaardige volwassen technologie is.

Het tijdperk van alomtegenwoordig computergebruik

Na het tijdperk van mobiel computergebruik, is het tijdperk van alomtegenwoordig computergebruik begonnen. Het tijdperk, ook wel bekend als Pervasive Computing, is de groeiende trend om rekenkracht in alledaagse objecten in te bedden. Het stelt ‘dingen’ in staat om te communiceren en taken uit te voeren die de behoefte van de eindgebruiker om met computers als computers te communiceren, tot een minimum te beperken. Een mooi voorbeeld: je verlaat jouw woning, de aangesloten thermostaat detecteert je vertrek en zet de verwarming lager, terwijl je richting je auto loopt, laat de sleutel de auto weten om de deuren te ontgrendelen. Het stelt gebruikers in staat om efficiënter door het leven te lopen en stelt bedrijven in staat om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen om hun activiteiten efficiënter aan te passen.

 

iot-content

Big data maken

De informatie die door deze aangesloten sensoren wordt verzameld, wordt ook wel Big Data genoemd. Naarmate sensoren goedkoper worden en de rekenkracht groeit, wordt het steeds interessanter om veel gegevens te verzamelen. Het gebruik van machine learning en neurale netwerken is beter beschikbaar dankzij gemakkelijker verkrijgbare cloud computing-oplossingen. Deze technieken zijn goed uitgerust om datapunten met elkaar te verbinden en zijn in staat trends te herkennen. Unieke inzichten ontstaan ​​wanneer deze trends worden geïnterpreteerd en vertaald met slimme algoritmes. Inzichten die kunnen worden toegepast op nieuwe diensten, nieuwe toepassingen of zelfs nieuwe markten.

Prototyping, de mogelijkheden

Bij veel productieprocessen voert enkel het verantwoordelijke bedrijf de ontwikkeling van een prototype uit. Maar in sommige gevallen wordt prototyping ook toegepast, wat inhoudt dat de consumenten of eindgebruikers rechtstreeks in contact komen met het prototype. Op die manier kunnen zij het zelf gebruiken en hun ervaringen delen met de producenten en ontwikkelaars van het product in kwestie.Het voordeel hiervan is dat het bedrijf achter het product reeds voor de productie van het systeem belangrijke feedback krijgt. Zo kunnen eventuele problemen op voorhand worden opgelost wat natuurlijk positieve gevolgen heeft voor de kosten. Tenslotte kunnen op die manier op maat gemaakte producten ontwikkeld worden.

OiT voor jouw project

De meeste van onze innovatieve projectuitdagingen hebben als vereiste connectiviteit. We hebben veel verschillende oplossingen geïmplementeerd die specifiek zijn voor hun relatieve projectvereisten. Wat de (specifieke) behoeften ook zijn, het team van ingenieurs van Zign Innovations kan aan deze voldoen. Zign Innovations biedt brede oplossingen. We hebben een grote diversiteit aan expertise in huis en worden graag uitgedaagd. 

IoT-oplossingen

Bij Zign Innovations hebben we met allerlei verschillende oplossingen gewerkt om Internet of Things te ontwikkelen, zoals wifi, GSM, Bluetooth, BLE, NB-IOT RF, NRF en Zigbee. Zign Innovations gebruikt interne communicatieprotocollen om een ​​veilige en robuuste datatransmissie te garanderen met bijvoorbeeld Protobuf. We kunnen een grafische gebruikersinterface bouwen om ervoor te zorgen dat je jouw gegevens visueel kunt interpreteren of de gegevens kunt analyseren met behulp van Machine Learning-technieken. We kunnen je helpen ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen in een cloudoplossing en prioriteit geven aan beveiliging om jouw gegevens te beschermen.

We kunnen ervoor zorgen dat jouw project de juiste IoT-oplossing voor je gebruikt en als dit creatieve alternatieven vereist, kunnen we ervoor zorgen dat jouw project wordt gecertificeerd volgens de normen, zodat het klaar kan worden gemaakt voor massaproductie.

higo

Praten over de toekomst

Wil je het IoT in jouw project integreren? Wil je een deskundig oordeel over een herontwerp of wil je met ons praten over iets anders dat met IoT te maken heeft. Neem contact met ons op